måndag 31 oktober 2016

Borlänge döljer sponsring

I Borlänges diarium återfinns en handling mellan kommunen och Borlänge Bandy där kommunen utlovar 85000 kr till bandy-föreningen för tidsperioden från 2015-10-01 till 2016-09-30. Enligt avtalet är det inte frågan om t.ex. en ungdomssatsning utan det är sponsring helt enkelt.
Avtalet sträcker sig från 2015-10-01 till 2016-09-30
Jag har maskerat enskildas namn och telefonnummer. 
Bild: Borlänge kommun.
Det skrevs på av Borlänges kommundirektör, Åsa Granat, samt en representant för Borlänge Bandy 2016-09-22. Avtalet kom sedan in till diariet 2016-10-31, alltså 26 arbetsdagar senare. 

Avtalet undertecknades av kommundirektören 2016-09-22.
Jag har maskerat enskildas namn. Bild: Borlänge kommun.

Avtalet inkom till kommunen 2016-10-31. Bild: Borlänge kommun.
Här finns det många saker att påpeka. Någonstans måste jag börja så varsågod:
1. Hur kommer det sig att handlingen inte registrerades redan i september? Kommunen har själva ett exemplar av avtalet. Jag har tidigare kritiserat kommunen om detta och Justitieombudsmannen håller med mig:
"Jag vill dock erinra kommunen att en allmän handling i allmänhet ska registreras så snart den har kommit in till kommunen (se 5 kap, 1§ offentlighets- och sekretesslagen)" (friaredalarna.se)
2. Hur kommer det sig att avtalet är retroaktivt till 95%? Det skulle innebära att Borlänge Bandy redan har uppfyllt avtalet när det undertecknades..

Vad borde då kommunen ha gjort?
1. Sluta ge pengar till att vuxna ska idrotta med varandra. De kan lösa sin fritid själva.
Är det en fråga om barn (under 18 år) ska huvudregeln vara att deras föräldrar/målsmän står för deras  kostnader.
2. Diarieför i tid! Skrivs ett avtal på så diarieför det samma dag eller senast dagen efter.
3. Skriv inte retroaktiva avtal. Avtal ska skrivas för framåt i tiden. Det enda undantaget är avtal om skadestånd och liknande.

"Bollen är rund" sägs det. Foto: Jocke Ekroth

Vad jag kan göra?
Överklaga beslutet, naturligtvis. Sista ordet är inte sagt i denna historia. Jag har tre veckor på mig att lämna in ett överklagande. Faktiskt kortare tid än vad kommunen behöver för att diarieföra handlingen.

torsdag 27 oktober 2016

Mindre, inte mer, stat är lösningen för fattiga pensionärer

Christer Gruhs skriver idag om kvinnor som får en lägre pension än män:
"Gapet mellan kvinnors och mäns pensioner kommer fortfarande att ligga omkring 20 procent år 2060. Orsaken är väl känd. Problemen har sin grund i ett ojämställt arbetsliv."
Lösningen har, enligt Gruhs, varit att kompensera med t.ex. höjda bostadsbidrag. (dt.se)
Gruhs ställer sin förhoppning till politiken för att lösa ett problem som politiken ställt till med.

Mitt förslag är istället att staten slutar att ägna sig åt pensioner och låter folk spara själva. På så vis sparar makar tillsammans till sin pension. Skulle makarna separera delar de på sparandet/pensionen också.
Skulle ena maken avlida tillfaller sparandet den andra och när den andre avlider ärver deras barn.
Pensionärer.
Foto: Candida Performa
Det finns vissa fördelar för individen med att pensionen sker via staten. Det går t.ex. inte att bli av med den p.g.a. utmätningar. Det kan man lösa genom att t.ex. göra så att det inte går att utmäta säg 5000 kr för varje år personen är (40 år * 5000 kr/år = 200000 kr o.s.v.)

Hjälper detta de som har en låg pension idag? Nej, det tror jag inte så någon typ av övergångslösning är nödvändig men staten har visat om och om igen att den inte är att lita på när det gäller pengar och/eller pensioner.

onsdag 26 oktober 2016

Vill MP reglera tiden nu också?

I en motion undertecknad av bland annat Jan Lindholm (MP), från vårt vackra Dalarna, skriv Lindholm m.fl. att i införa samma sommartid året runt (eller samma normaltid som Finland, om man så vill) och de listar ett antal goda skäl för det. Främst utnyttjandet av dygnets ljusa timmar. (riksdagen.se)

Foto: Riksdagen.se


Även om motionen är fullt vettig måste jag fråga mig om det verkligen är en uppgift för staten att reglera tiden? Framförallt när inte rättsväsende och försvar inte fungerar tillfredsställande.

Komikern John Oliver gjorde en rolig film om sommartid. Värd att se.

tisdag 25 oktober 2016

Borlänge söker 40 lärare. Varför det?

Borlänge kommun söker nu c:a 40 lärare (borlange.se). Man kan undra sig varför? Borde inte kommunen ha sett till att våra barn har lärare redan?
Sen tillkommer rektorer, specialpedagoger m.m.

Det borde innebär att kommun anställt 60 lärare sedan i augusti, då man saknade 100 stycken (sr.se), eller bara att man slutat att leta.

Ansvarigt kommunalråd, Mari Jonsson (S), sa 2014 angående att Borlänge då låg på plats
266 (av 290) bland Sveriges kommunen i Lärarförbundets ranking:
"Det är ingen stolt placering, men jag blir stolt över det resultat verksamheten presterar utifrån de resurser vi har. Det går åt rätt håll"  (dt.se)

Förra året var Borlänge på plats 274 (dt.se) och i år 286 (dt.se). Det går alltså utför för skolan i Borlänge samtidigt som kommunen i princip inte levererar någon förbättring alls. Jonssons tal om att "det går åt rätt håll" var bara tomt prat.
Det går utför för Borlänges skolor men snart kan det inte bli sämre för Sverige har bara 290 kommuner.


Rubriken från 2014 var "Kaxig skolpolitiker lovar flera förbättringar". Det är bara att konstatera: S kan inte leverera en bra skola!


Mari Jonsson (S) lovade att leverera. Har inte lyckats.
Foto: Borlange.se


Så vad kan kommunen göra?
1. Lägg ned egentligen all annan verksamhet i kommunen och se till att kärnverksamheten fungerar. Man brukar prata om raison d'être (franska för "anledning att finnas") och kommunens raison d'être är just grundskolan.
2. Tillåt alla som vill hemskola sina barn själva att få göra det. Något som t.ex. Mörbylånga kommun har svårt med (svt.se)

Vad kan staten göra?
1. Tillåta hemskolning
2. Avskaffa skolplikten.

Inledningsvis vill vi i liberala partiet förenkla för etablerande av friskolor, men vi vill, på sikt, att all form av utbildning ska drivas och ägas av privata aktörer. Statens uppgift är inte att bedriva utbildningsverksamhet. - Liberala partiet (liberalapartiet.se)

måndag 24 oktober 2016

Sänkt skatt? Nej tack, säger "Liberalerna".

Ett medborgarförslag till Borlänge kommun sa att "”Borlänge kommun har målet att ha minst [lägst] kommunalskatt i Dalarna” och som mål är detta bra, kan man tycka.
Nej, säger kommunstyrelsen och skriver:
"Sänker Borlänge kommun skattesatsen till den lägsta i Dalarnas län innebär, det att Borlänge kommun ska sänka skatten med 65 öre. Totalt innebär det 67 mnkr i lägre skatteintäkter för kommunen. Om vi antar att en höginkomsttagare inbringar netto 28 000 kr/år.
För att ha lika mycket i skatteintäkter i kommunen behöver ca 2 300 höginkomsttagare flytta in till Borlänge kommun. Om vi antar att inflyttade höginkomsttagare är ett par, då behöver vi ca 1 150 nya bostäder som attraherar höginkomsttagare. Dessa bostäder finns inte i kommunen idag." 

(alla källor finns på borlange.se)

En tredjedel av din lön saknas varje månad...
Foto: Riksbanken
Egen redigering. 


Kommunfullmäktige gick på kommunstyrelsens linje. Notera gärna att de så kallade "Liberalerna" inte tycker att sänkt skatt är viktigt på något sätt utan att de skriver:
"Med tanke på stora problem med ekonomin som kommunen haft i många år så menar vi att det inte är realistiskt att slå fast att målet ska ha lägst skatt i Dalarna."

Jag vill passa på att säga att till "Liberalerna" detta:
1. Att sänka skatten är faktiskt ett egenvärde för en kommun. Det innebär att förvaltningen måste bli effektivare, se över vad man gör o.s.v.. Jag förstår att kommunen har åtaganden som gör att skatten inte kan sänkas till 0% men att ha det som mål är viktigt. Trafikverket har t.ex. en vision om att antalet döda i trafiken ska vara 0 och det är ett rimligt mål.
2. Jag har egentligen inget emot att betala skatt men jag ser en hög skatt som ett hinder för engagemang i olika frågor. T.ex. när kommunen rev en lekplats så tänker många att det inte är någon idé att bygga en egen: "Vi betalar ju skatt för det."
3. "Skattesystemet ska uppmuntra utbildning, ansträngning och företagande." håller ni säkert med om för jag har tagit det från er webbplats (liberalerna.se). Ett system där de styrande i kommunen tydligt säger att skatten aldrig ska sänkas så att det blir den lägsta i länet säger klart och tydligt att skatten ska vara hög.

Så att ingen tror att jag är elak mot "Liberalerna" så står de tillsammans med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna samt det lokala partiet Omsorg för alla. Inte direkt ett smickrande sällskap.

fredag 7 oktober 2016

Förbud att flytta fönster

Det visar sig att i Borlänge får du inte flytta fönster och ersätta dem med nya utan bygglov. Borlänge kommun skriver själva:
Den 29 augusti 2016 kom det till bygg- och kartkontorets kännedom att lovpliktiga åtgärder utförts utan att bygglov har sökts och beviljats på er fastighet. Det är fråga om fasadändringar där fönster flyttats och ersatts med nya. (borlange.se)

Vi lever alltså i ett samhälle där du inte får flytta ett par fönster på ditt hus utan att söka och få tillstånd från kommunen. Varför undrar man? Nu ska Borlänge kommun ut och inspektera detta. Som man skriver: Byggnadsnämndens arbetsutskott gör syn av platsen.

Borlänge kommuns stadshus


Kommunen tycker sig alltså ha möjlighet att ge sig ut och granska var på din fasad som det ska sitta fönster. Och inte bara det: Vill du flytta dina fönster måste du söka, och få, tillstånd.

Och lagen säger:
5 § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett
område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta
fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt
ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt
att åtgärden kräver bygglov.
(SFS 2010:900, 9e kap, Riksdagen.se)

Så vad går då gränsen för att "åtgärder inte väsentligt ändras byggnadens karaktär"? Ja, det är väl det som byggnadsnämnden ska besvara.

Jag brukar säga så här: "Om du behöver tillstånd för att använda något du har så är det inte du som är ägaren" och lite så är det här.

Vad är då lösningen?
Ja, att sluta kräva bygglov för att göra ändringar på sitt hus är en bra början. Ännu bättre vore att låta folk bestämma själva över sin mark. Det har faktiskt ingen annan med att göra.

tisdag 4 oktober 2016

Löntagarfonder är ett j--la skit

Nu är det inte min text i rubriken utan den dåvarande finansministern (S) som 1983 skrev detta.
Varför är detta aktuellt? Jo, delvis för att Ericsson säger upp ungefär 3000 personer (expressen.se) och detta får Göran Greider att kräva att löntagarfonder ska införas igen. Greider tycker också att statens styrning av AP-fonder, med våra pensionspengar, är dålig så han förespråkar "ekonomisk demokrati" (dalademokraten.se)

 Göran Greider.
Foto: Håkan Henriksson

Tanken med löntagarfonder var att arbetsgivaren skulle betala ut en del av lönen i form av aktier till "arbetarna". Detta skulle till slut leda till att ägarna inte längre skulle äga sitt företag. Detta skulle naturligtvis vara förödande eftersom ingen vill riskera sina pengar utan att kunna göra vinst. Det är bara att titta på Ikea. De är inte längre svenska just på grund av detta.

Sen håller jag med Greider om att staten inte är effektiva med våra pensionspengar. Och där Greider, mellan raderna, vill ändra statens roll med pengarna är min klar: Lämna tillbaka pengarna till medborgarna!


Löntagarfonder är ett jävla skit,
men nu har vi baxat dem ända hit.
Sen ska de fyllas med varenda pamp,
som stött oss så starkt i våran kamp.
Nu behöver vi inte gå flera ronder,
förrän hela Sverige är fullt av fonder.
- Kjell-Olov Feldt (S)

måndag 3 oktober 2016

Landets sämsta skolor?

Lärarförbundet har presenterat en deprimerande läsning för oss i Dalarna. Borlänge kommun ligger på plats 286 (av 290)  med Avesta på plats 280 och Vansbro på plats 281. Bäst i länet är Mora med plats 61. Rättvik faller från plats 28 till 165. (lararforbundet.se).
Nu säger inte sådana här undersökningar allt om skolan men att Dalarna inte är så bra som det skulle kunna vara för våra barn är uppenbart.

Jag har tidigare varit inne på detta att Borlänge kommun inte visar något intresse att bli bättre. "Vi har särskilt svårt att hitta lärare och förskollärare..." skriver kommunen om och om igen.
(friaredalarna.blogspot.se)


Så vad kan kommunen göra?
1. Lägg ned egentligen all annan verksamhet i kommunen och se till att kärnverksamheten fungerar. Man brukar prata om raison d'être (franska för "anledning att finnas") och kommunens raison d'être är just grundskolan.
2. Tillåt alla som vill hemskola sina barn själva att få göra det. Något som t.ex. Mörbylånga kommun har svårt med (svt.se)

Vad kan staten göra?
1. Tillåta hemskolning
2. Avskaffa skolplikten.

Inledningsvis vill vi i liberala partiet förenkla för etablerande av friskolor, men vi vill, på sikt, att all form av utbildning ska drivas och ägas av privata aktörer. Statens uppgift är inte att bedriva utbildningsverksamhet. - Liberala partiet (liberalapartiet.se)