fredag 7 oktober 2016

Förbud att flytta fönster

Det visar sig att i Borlänge får du inte flytta fönster och ersätta dem med nya utan bygglov. Borlänge kommun skriver själva:
Den 29 augusti 2016 kom det till bygg- och kartkontorets kännedom att lovpliktiga åtgärder utförts utan att bygglov har sökts och beviljats på er fastighet. Det är fråga om fasadändringar där fönster flyttats och ersatts med nya. (borlange.se)

Vi lever alltså i ett samhälle där du inte får flytta ett par fönster på ditt hus utan att söka och få tillstånd från kommunen. Varför undrar man? Nu ska Borlänge kommun ut och inspektera detta. Som man skriver: Byggnadsnämndens arbetsutskott gör syn av platsen.

Borlänge kommuns stadshus


Kommunen tycker sig alltså ha möjlighet att ge sig ut och granska var på din fasad som det ska sitta fönster. Och inte bara det: Vill du flytta dina fönster måste du söka, och få, tillstånd.

Och lagen säger:
5 § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett
område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta
fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt
ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt
att åtgärden kräver bygglov.
(SFS 2010:900, 9e kap, Riksdagen.se)

Så vad går då gränsen för att "åtgärder inte väsentligt ändras byggnadens karaktär"? Ja, det är väl det som byggnadsnämnden ska besvara.

Jag brukar säga så här: "Om du behöver tillstånd för att använda något du har så är det inte du som är ägaren" och lite så är det här.

Vad är då lösningen?
Ja, att sluta kräva bygglov för att göra ändringar på sitt hus är en bra början. Ännu bättre vore att låta folk bestämma själva över sin mark. Det har faktiskt ingen annan med att göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar